Umowa\ wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego\

1.UMOWA najmu lokalu mieszkalnego
2. wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego
3.

                                1. UMOWA
Najemca: ,..... legitymującym się dowodem osobistym seria nr... wydanym przez zamieszkałym w przy ul. ........Wynajmujący: ......, legitymującym się dowodem osobistym seria nr.... wydanym przez...... zamieszkałym w przy ul........ § 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na piętrze (parterze) w budynku znajdującym się przy ul w nr........ a składającego się z pokoi,...... o łącznej powierzchni m2. § 2. Wynajmujący oświadcza iż mieszkanie wymienione w § 1. stanowi jego własność i ma prawo lokal ten w całości lub części wynajmować podmiotom trzecim. Wynajmujący oświadcza, że nie będzie przejściowo korzystał z przedmiotu najmu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkalnych. Oświadcza również, iż lokal nie jest obciążony prawami rzeczowymi osób trzecich ani zobowiązaniami publiczno-prawnymi. § 3. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem a Najemca przyjmuje do używania na warunkach niniejszej umowy, lokal mieszkalny położony na posesji wymienionej w § 1, wraz z używalnością przez Najemcę: klatek schodowych, korytarzy, urządzeń sanitarnych. § 4. Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia do używania, których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym, higienicznym i sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku. § 5. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania, tv, internetu. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca. § 6. Niezależnie od czynszu określonego w § 7, najemca opłacał będzie koszty zużywanej przez siebie energii elektrycznej, gazu, opłat z tytułu zużywanej wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci. § 7. 1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości zł (słownie: ) miesięcznie. 2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia każdego miesiąca przelewem na konto osobiste Wynajmującego o numerze , bez osobnego wezwania najemcy. § 8. Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości zł (słownie ), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji niniejszej umowy, Kaucja nie jest oprocentowana i zwracana jest Najemcy w przypadku braku roszczeń po ustaniu umowy i zdaniu lokalu Wynajmującemu. § 9. 1. Opis stanu technicznego lokalu, rodzaj i stan techniczny instalacji oraz urządzeń znajdujących się w lokalu określa protokół przekazania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a będący jej integralną częścią. Wydanie przez Wynajmującego przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w chwili podpisania przez strony protokołu przekazania w dniu i od tego dnia naliczany będzie czynsz najmu, o którym mowa w § 7. 2. Stan lokalu opisany w protokole przekazania, o którym mowa w § 9 ptk. 1 będzie stanowił podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu przez Najemcę według reguł określonych w § 12. § 10. 1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za pełne okresy płatności 2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie. 3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w protokole przekazania niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je. § 11. Najemcy bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. Zastrzeżenie to dotyczy również korzystania z przedmiotu najmu przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z którymi Najemca wchodzi w jakiekolwiek związki prawne lub gospodarcze. § 12. 1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania wynajmującemu lokalu w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące efektem prawidłowej eksploatacji. 2. W przypadku stwierdzenia w lokalu uszkodzeń, koszty napraw poniesie najemca. 3. Wynajmujący może żądać przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego, jeżeli najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody wynajmującego. 4. Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez najemcę w lokalu tym pozostaną rzeczy wniesione przez najemcę, wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko najemcy. § 13. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem terminu wypowiedzenia, z tym, że żadna ze stron nie wypowie umowy w okresie pierwszych miesięcy od daty jej zawarcia. Strony mogą wypowiedzieć umowę niezależnie od okresu na jaki została ona zawarta i w przypadkach naruszenia przez stronę przeciwną postanowień umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dni od dnia złożenia takiego wypowiedzenia drugiej stronie. Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych tam jego rzeczy. § 14. 1. Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał Lokal wyłącznie dla celów mieszkaniowych. 2. Jakakolwiek zmiana sposobu korzystania z Lokalu przez Najemcę wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego. § 15. 1. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego. 2. Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. § 16. Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. § 17. Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca. § 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 19. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wynajmujący Najemca Zawarcie umowy potwierdzono własnoręcznymi podpisami. Załącznik nr 1 do umowy najmu zawartej w dniu r. w PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA LOKALU położonego w budynku przy ul. w Elementy wyposażenia Lokalu: L.p. Elementy wyposażenia szt. Stan techniczny 1. 2. 3. 4. 5 6 7. Stan Liczników: L.p. Rodzaj licznika Stan na dzień: 1. 2. 3. 4. 5. (podpisy)Wynajmujący ....Najemca ....  2.WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ NAJEMCĘ/WYNAJMUJĄCEGO


Podstawa wypowiedzenia: par. 8 pkt 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego, zawartej w dniu 12 lipca 2009 Niniejszym uprzejmie informuję, że wypowiadam wynajem/najem lokalu mieszkalnego przy ul. Miedzianej 13/5 w Kudowie Zdroju. Na podstawie par. 8 pkt 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego, zawartej w dniu 12 lipca 2009 roku, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc od daty otrzymania niniejszego dokumentu wypowiedzenia. Zobowiązuję się do opuszczenia wynajmowanego lokalu, oraz uiszczenia zaległych zobowiązań do dnia 15 kwietnia 2010 r. Uzasadnienie: Wypowiadam wynajem lokalu mieszkalnego z powodu zmiany miejsca zatrudnienia. Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Kreator stron www - przetestuj!