SĄD , KOMORNIK WZORY PODAŃ

TU ZNAJDUJE SIĘ :
* Wzór Pozwu o ALIMENTY
* WZÓR wniosku o pozbawienie Władzy Rodzicielskiej
*wzór Pozwu o rozwód

sąd okręgowy
sąd apelacyjny
sąd powszechny
 Sąd Najwyższy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Internetowy System Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP

!!!!!Wezwanie do sądu to usprawiedliwiona nieobecność w pracy!!!!!!!!!!!!

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracownik otrzymał wezwanie do sądu w charakterze świadka w procesie cywilnym. Pracodawca poinformował go jednak, że w dniu rozprawy przewidziane jest w firmie szkolenie, w którym pracownik musi uczestniczyć. Podkreślił, że nie ma obowiązku zwalniać go z pracy i nakazał udział w kursie. Ostrzegł również, że ewentualną absencję podwładnego potraktuje jako nieusprawiedliwioną. Czy pracownik musi zastosować się do polecenia pracodawcy?

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w omawianym przypadku stanowisko szefa było ze wszech miar nieprawidłowe. Przede wszystkim należy pamiętać, że stawiennictwo w sądzie w charakterze świadka jest obowiązkowe. Tylko nieliczna grupa osób ma prawo odmówić zeznań. Należą do niej m.in. małżonkowie, rodzice, wnuki czy teściowie stron (por. art. 261 K.p.c.).
Pracownik, który nie zjawi się na rozprawie w wyznaczonym terminie musi liczyć się, że za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd ukaże go grzywną (por. art. 271 § 1 K.p.c.).
Ponadto wbrew opinii wrażonej przez szefa, uczestnictwo w procesie sądowym stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Obowiązek udzielenia pracownikowi wolnego na czas rozprawy wynika natomiast z rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (dalej: „rozporządzenie”).
I tak, stosownie do § 6 rozporządzenia, pracodawca zobligowany jest zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Przepisy nie konkretyzują terminu „czas niezbędny”, ponieważ jest to po prostu niemożliwe- wymiar czasowy nieobecności w pracy jest uzależniony od konkretnej sytuacji procesowej
Pracownik powinien natomiast zadbać, aby szef z wyprzedzeniem dowiedział się o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Jeżeli tak właśnie postąpi, może udać się do sądu bez najmniejszych obaw, że szef uzna jego nieobecność za nieusprawiedliwioną. Dowodem, który usprawiedliwia nieobecność ze względu na uczestnictwo w rozprawie, jest wystosowane przez sąd imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się przed nim w charakterze strony lub świadka. Należy jednak pamiętać, że takie wezwanie usprawiedliwi absencję jedynie wówczas, gdy będzie opatrzone adnotacją potwierdzającą przybycie na rozprawę (§ 3 pkt 4 rozporządzenia). A zatem reasumując, pracownik nie musi podporządkować się poleceniu szefa nakazującemu mu udział w szkoleniu. Po pierwsze, obowiązkiem pracodawcy jest zwolnienie go od pracy na czas uczestnictwa w rozprawie. Po drugie, polecenie szefa bez wątpienia godzi w przepisy prawa, dlatego też jego niewykonanie nie przesądzi o powstaniu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pracownika.

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Poznań, dnia 03 sierpnia 2004 r
.                                                            Sąd Rejonowy dla Poznania w Poznaniu Wydział III Rodzinny i Nieletnich
                                                                30-450 Poznań ul. Dmowskiego 6/3 

 Wnioskodawca: Anna Misztal
 zam. 30-450 Kraków
 ul. Krótka 3 z zawodu lekarz pediatra

 Uczestnicy postępowania:
Ojciec: Dariusz Pomykało
 zam. 43-400 Poznań ul. Damrota 12 / 9 z zawodu doradca finansow

 Małoletnia: Łucja Misztal
 zam. 30-450 Kraków ul. Krótka 3

                                              WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
                 Wnoszę o:
 1. Orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej Dariusza Pomykało nad jego małoletnią Łucją Misztal ur. dnia 7 lipca 1989 r. w Krakowie, córką wnioskodawczyni i uczestnika postępowania. Równocześnie wnoszę o: 1.Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: - Janiny Misztal, zam. 56-180 Poznań, ul. Korfantego 14 / 3; - Małgorzata Kropko, zam. 32-500 Leipzig, Niemcy, Dorfstrasse 34.
 2. Udzielenie zabezpieczenia poprzez zakazanie uczestnikowi postępowania Dariuszowi Pomykało osobistej styczności z małoletnią Łucją Misztal UZASADNIENIE Małoletnia Łucja Misztal urodzona w dniu 7 lipca 1989 w Krakowie jest córką Anny Misztal i Dariusza Pomykało. Rodzice dziecka nie są małżeństwem. Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Annie Misztal, ograniczając władzę rodzicielską Dariuszowi Pomykało do prawa widywania dziecka w miejscu zamieszkania jego i widywania dwa razy w tygodniu, oraz spędzania z małoletnim miesiąca wakacji oraz nałożył na Jerzego Kowala obowiązek alimentacyjny w wysokości 350 zł płatnych do 10 każdego miesiąca. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; - odpis aktu małżeństwa; - wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.09.1992. Sygnatura akt sygn. II RC 216/45. Od momentu orzeczenia rozwodu ojciec dziecka, ojciec tylko do okresu dwóch interesował się losem swojej córki, do tego czasu płacił też alimenty. Od tamtego czasu nie płaci alimentów, nie odwiedza dziecka, , ani w inny sposób nie przejawia troski o jej wychowanie, łącznie z brakiem jakiegokolwiek kontaktu. Rodzina otrzymuje alimenty z funduszu alimentacyjnego , a wobec ojca wszczęte jest postępowanie o uporczywe uchylanie się od alimentacji . Dowód: - przesłuchanie świadka; - akta Sądu Rejonowego, sygnatura akt sygn. III Nsm 234/01. Jak wynika z zeznań świadków od sierpnia 1992 roku ojciec małoletniej przebywa za granicą, gdzie założył nowa rodzinę. Dnia 05.05.2004 roku z niewiadomych przyczyn ojciec małoletniej porwał ją i uprowadził na teren państwa niemieckiego, gdzie przebywa do teraz, a ojciec odmawia wydania dziecka matce.

Dowód: - przesłuchanie świadka. Poprzez swoje postępowanie Dariusz Pomykało jednoznacznie wykazuje, że nie zależy mu na dobru swego dziecka. W tym stanie rzeczy wniosek jest zasadny i zasługuje w całości na uwzględnienie. Rażące zaniedbanie przez niego obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie go władzy rodzicielskiej, a dobro dziecka wymaga zakazania mu osobistej z nim styczności, wobec tego przyznanie mu „praw do władzy rodzicielskiej chociażby częściowej” lub uchylenie jest nie możliwe. Z poważaniem Anna Misztal Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
2. Wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.09.1992. Sygnatura akt sygn. II RC 216/45
3. Odpis aktu małżeństwa.
4. Akta Sądu Rejonowego, sygnatura akt sygn. III Nsm 234/01
5. Odpisy wniosku wraz z załącznikami.


POZEW O ROZWÓD
. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .
                                                                                           Sąd Okręgowy w . . .
                                                                                            (Miejscowość siedziby sądu) . . .
                                                                                           Wydział Cywilny Rodzinny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .


                                                                                   Wnoszę o:

I. Rozwiązanie małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron (Niewłaściwe skreślić); II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka) . . . ; III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych; IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.
                                                                                  Uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (Własnoręczny podpis powoda) Załączniki: - Odpis pozwu w 3 egz - Odpis skrócony aktu małżeństwa - Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci; - Zaświadczenie o wysokości dochodów.


WZÓR POZWU O ALIMENTY

 
                                                                                    Katowice, dnia 20.04.2009 r.

                                                                     Sąd Rejonowy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
                                                                                     40-010 Katowice,
  Powódka: małoletnia Julia Nowak
, reprezentowana przez matkę Magdalenę Grad,
zam.: 40-016 Katowice, ul. Myśliwska 2/19
 Pozwany:
 Tomasz Nowak
 zam.: 40-015 Katowice,
 ul. Starowiejska 10/45
 Wartość przedmiotu sporu: 9 600 zł
                                                                POZEW O ALIMENTY
 W imieniu powódki wnoszę:
 1. O zasądzenie od pozwanego Tomasza Nowaka na rzecz małoletniej Julii Nowak alimentów w kwocie 800 zł miesięcznie, płatnych na konto matki Magdaleny Grad, z góry do dnia 10 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat. 2. O zasądzenie od pozwanego Tomasza Nowaka na rzecz powódki Julii Nowak kosztów postępowania sądowego. Uzasadnienie Pozwany Tomasz Nowak jest ojcem mojej córki Julii Nowak (dowód: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka). Nie jesteśmy małżeństwem. Obowiązek alimentacyjny wobec naszej córki nie został do tej pory ustalony. Od czasu wyprowadzenia się jej ojca z domu, tzn. od 20.03.2008 r., pozwany dobrowolnie co jakiś czas dawał na córkę 300–400 zł, czasami kupował jej ubrania lub zabawki. Jednak od 4 miesięcy nie kontaktuje się ani z córką, ani ze mną. Nie przekazał też na nią żadnych pieniędzy. Potrzeby dziecka są duże. Córka ma obecnie 7 lat i chodzi do szkoły. Kupiłam jej podręczniki, wyprawkę szkolną, pomoce naukowe. Córka jest utalentowana muzycznie, uczęszcza więc do szkoły muzycznej. W związku z tym konieczny był zakup skrzypiec, nut itp. W tym roku córka rozpocznie też prywatne lekcje języka angielskiego. Przeciętne miesięczne koszty utrzymania córki wynoszą 1600 zł (dowód: wykaz kosztów utrzymania córki z ostatnich 3 miesięcy i rachunki). Ojciec dziecka ma wykształcenie wyższe ekonomiczne i dobrze zarabia. Ja pracuję jako pielęgniarka. Zarabiam 2200 zł miesięcznie (dowód: zaświadczenie o zarobkach). Wnoszę o alimenty w wysokości 800 zł miesięcznie.
 Magdalena Grad
 Załączniki:
 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
2. wykaz kosztów utrzymania dziecka
 3. zaświadczenie o zarobkach matki
4. odpis (kopie) pozwu
Kreator stron www - przetestuj!