Lokalówka Wydział do Spraw Lokalowych

Do zakresu działania Wydziału Spraw Lokalowych należy:
1. Realizacja całości spraw związanych z najmem lokali w tym: 1) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przydział lokalu z zasobów Miasta, 2) obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 3) prowadzenie i aktualizacja list uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkań komunalnych i lokali socjalnych, 4) prowadzenie i aktualizacja listy: wyroki eksmisyjne – osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego, 5) przygotowywanie projektów umów z najemcami lokali komunalnych i socjalnych oraz aneksów do tych umów, 6) wypowiadanie umów najmu, 7) spisywanie ugody w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach, 8) przygotowywanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta. 2. Reprezentowanie interesów Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, w tym: 1) przygotowywanie projektów umów z administratorami/zarządcami mieszkaniowych zasobów Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych, 2) udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych, 3) planowanie kosztów utrzymania zasobów Miasta zgodnie z udziałami Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych, 4) Współpraca z Zarządami i Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych. 3. Gospodarka zasobami lokalowymi Miasta (bez garaży) w tym: 1) przygotowywanie projektów umów z administratorami/zarządcami mieszkaniowych zasobów Miasta, 2) przygotowywanie propozycji zmian wysokości czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, 3) przygotowywanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Miasta oraz planowanie rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego, 4) opracowywanie planów w zakresie gospodarki mieszkaniowej 5) opracowywanie planów remontów budynków i lokali komunalnych, 6) udział wspólnie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w przejmowaniu lokali mieszkalnych od zakładów pracy, 7) prowadzenie i aktualizacja wykazu budynków mieszkaniowego zasobu Miasta. 4. Realizacja spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi w tym: 1) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz przygotowywanie projektów decyzji, 2) ewidencja, zapotrzebowanie i rozliczanie środków finansowych na wypłaty dodatków mieszkaniowych, 3) prowadzenie wywiadów środowiskowych u Wnioskodawcy. 5. Współpraca z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie. 6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Dodatki mieszkaniowe
Wymagane wnioski - WSM-011-01 - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony przez zarządcę domu, - WSM-011-02 - deklaracja o dochodach. Lista wniosków WSM-011-01 WSM-011-02 Wymagane załączniki - zaświadczenia o dochodach brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe) osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, - decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca wysokości renty lub emerytury, - decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotycząca wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych, - zaświadczenie z Miejskiego Urzędu Pracy dotyczące statusu niepracującej osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy lub tworzącej gospodarstwo domowe wnioskodawcy, - zaświadczenie z uczelni o pobieraniu lub nie stypendiów (dotyczy studentów), - zaświadczenie z jednostki wojskowej o wysokości wypłacanego żołdu dotyczące osób odbywających służbę wojskową, - zaświadczenie od komornika dotyczące ściągalności zasądzonych alimentów, - umowa najmu lokalu dotycząca osób zamieszkujących w kamienicach prywatnych, ubiegających się o przyznanie dodatku po raz pierwszy, - w przypadku braku w lokalu centralnego ogrzewania i/lub centralnie dostarczanej ciepłej wody i/lub instalacji gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (w numerze faktury zawarta jest litera "R").
 Dokumenty do wglądu Dowód osobisty wnioskodawcy
Kreator stron www - przetestuj!